0
  •  x 
هیچ کالایی در سبد نیست

مختصری درباره المپیاد و مزایای آن

قطعا تا کنون واژه ی المپیاد را شنیده اید؛ المپیاد هم درست مثل المپیک که برای محک زدن توانایی ورزشکاران در رشته های مختلف برگزار می شود، برای مقایسه توانایی های علمی دانش آموزان کشورهای مختلف دنیا برگزار می شده و تا کنون نیز به سبک و رویه ی قبل ادامه یافته است

چرا المپیاد ؟

نظام سامانه ای که آموزش و پروش طرح ریزی کرده است، بر اساس سطح عمومی دانش آموزان کل کشور می باشد و قطعا پاسخگوی تمام نیازهای علمی و آموزشی دانش آموزان مستعد و عالقه مند نیست، از طرفی المپیادهای دانش آموزی در ایران در ابتدا با هدف شناسایی نخبگان جهت اعزام به مسابقات جهانی راه اندازی شد و آزمون های انتخابی به گونه ای بود که جامعه آماری خاصی از دانش آموزان در آن شرکت می کردند. ولی پس از به سمت خود بکشد ، تا به این ترتیب هم گزینش نخبگان دقیق تر باشد وگذشت چند سال از آغاز المپیادها و شکل گیری روال منظم برای آزمون ها، سعی شد آزمون المپیادها به گونه ای طرح ریزی شود ، که ابتدا جامعه آماری وسیع تری از دانش آموزان را  هم بتوانند تا حدی ، ضعف نظام کلی آموزش و پرورش را برای دانش آموزان مستعد،پوشش دهند. در نهایت پس از گذشت چند سال از این تفکر برای اینکه المپیادهای دانش آموزی از قشر خاص دانش آموزان خارج شود و بتواند در عمق بخشیدن به نظام کلی آموزش و پرورش کمک کند و برای تمام دانش آموزان عالقه مند، رشد علمی داشته باشد، مرحله اول آزمون المپیادهای دانش آموزی بیشتر رنگ و بوی کنکوری به خود گرفته و سعی شد تا حد امکان مطالب خارج از کتاب های درسی از آن خارج شده و سواالت آن به صورت مفهومی از محتوای کتاب های درسی طراحی شود ، که شباهت بسیاری با سواالت دشوار کنکور پیدامی کند، از طرفی اطالع رسانی آزمون های المپیاد وسعت بیشتری پیدا کرد ، به خصوص در چند سال اخیر سعی شده است که دانش آموزان ، با اطلاع رسانی های مناسب ، اطالعات خود را در درس مورد علاقه خود با دیگر دانش آموزان مستعد کشور بسنجند.

در نهایت در رابطه با اهداف المپیاد مرحله اول و دوم می توان به طور خاص چنین گفت: 

هدف آمادگی برای مرحله اول المپیادها : ارتقاء سطح علمی دانش آموزان، ایجاد نقطه ی قوت در یکی از دروس برای داشتن یک برگ برنده در کنکور و در کنار آن قبولی در مرحله اول المپیاد که باعث ایجاد روحیه قوی علمی و اعتماد به نفس در دانش آموزان مستعد می شود.

 هدف آمادگی برای مرحله دوم المپیادها : پرورش نخبگان کشوری ، که در کنار کسب مدال های کشوری المپیاد ؛ تضمین کننده ی آینده ی علمی دانش آموزان نخبه نیز می باشد.
 

برخی از مزایای المپیادی بودن: 

بر مبنای مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیازات زیر به مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی تعلق می گیرد :
برندگان مدال طالی المپیادهای کشوری بدون شرکت در کنکور سراسری می توانند در هر رشته مربوطه و دانشگاه دلخواه به تحصیل بپردازند.

همچنین بنا بر تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی در خرداد ۱۳۹۱ ، امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طالی المپیادهای ریاضی،فیزیک و کامپیوتر در رشته های گروه پزشکی و دارندگان مدال طلا المپیادهای ادبی در تمام رشته های علوم انسانی و هنر نیز فراهم شدبه نمره تراز کنکور سراسری مدال آوران نقره و برنز پانزده درصد افزوده شده و سپس در رتبه بندی کنکور مورد مقایسه قرار می گیرند.

این دانش پژوهان می توانند به صورت مجزا انتخاب رشته نمایند و اگر ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته دانشگاه را داشته باشند، امکان ادامه ی تحصیل در آن رشته دانشگاه را خواهند داشت
مدال آوران طال، نقره و برنز خدمت سربازی را به عنوان سرباز نخبه و به صورت پروژه یا کارمندی طی مدت بسیار کوتاهی میگذرانند


معرفی المپیاد :

المپیادها معتبرترین مسایقات علمی در عرصه ی بین المللی هستند که همه ساله در رشته های مختلف علوم پایه و در رده های سنی متوسطه ۱ و متوسطه ۲ و حتی دانشگاه ها برگزار می شوند 
رتبه های برتر این مسابقات از بورس های تحصیلی بهره مند می شوند و از جایگاه علمی ویژه ای در بین همساالن خود برخوردارند. عالوه بر این حضور دانش آموزان المپیادی موجب ایجاد رقابت علمی در جامعه و ارتقاء سطح سواد عمومی جامعه و باال رفتن میانگین اطالعات دانش آموختگان و تربیت افرادی مستعد، عالقه مند، پژوهشگر و متخصص خواهد شد ، که می توانندبر شاخص سرمایه های انسانی جامعه اثرات مثبت داشته باشند
ورود به دانشگاه بدون شرکت در کنکور سراسری، معافیت از خدمت نظام وظیفه ، عضویت در بنیادملی نخبگان را میتوان بهترین امتیاز برای برگزیدگانبرای کشور عزیزمان ایران و به تبع آن افزایش اقتدار ملی کشوری المپیاد به شمار آورد. بعالوه ، آنچه اهمیت دارد این است که المپیاد آثار بسیار مهم زیر را به همراه خواهد داشت کسب افتخار در عرصه های جهانی و درصحنه مسابقات بین المللی تشویق و ترغیب دانش آموزان سراسر کشور به تالش بیشتر از طریق رقابت به منظور افزایش سطح دانش در مدارس کشور و دانشگاه ها ارتباط و آگاهی از سطح مسائل و مباحث بین المللی در رشته های مختلف علمی و تاثیر مثبت این آگاهی در برنامه ریزی های درسی و ارزیابی از استعداد و توان علمی کشور

هدایت دانش آموزانی با استعدادهای برتر به رشته های علوم پایه و تاثیر مثبت در ارتقاء سطح علمی این رشته ها در دانشگاه ها شناسایی جوانان با استعداد و نخبه ی کشور در رشته های علوم پایه و فراهم شدن امکانات هدایت و حمایت از آنان به منظور تربیت دانشمندانی درخدمت کشور تربیت دانش آموزانی منظم ، پرکار ، پرتالش ، برنامه ریز و دقیق که با تکیه بر سواد و معلومات المپیادی خود توانایی کسب بهترین رتبه های کنکور سراسری دانشگاه ها را خواهند داشت


حال که با المپیاد و اهداف المپیاد آشنا شدید و قصد شرکت در این آزمون را دارید پیشنهاد میکنم برای آشنایی با منابع معتبر و نمونه های آزمون حتما با مشاورین بازارچه کتاب از طریق اینستاگرام و پشتیبانی سایت در ارتباط باشید...
 

جستجو از طریق فیلتر